چاپ کتاب گیاه افزایی ومیوه افزایی درایران

1395/8/30

کتاب گیاه افزایی ومیوه افزایی

به دلیل اهمیت توسعه پایدارمنابع زیستی وتوسعه علوم کاربردی دربخش باغبانی وایجاد کارآفرینی واشتغال درکشاورزی،نویسنده برآن داشت تا کتابی را به صورت کاملاً کاربردی وعملیاتی درحوزه باغ وباغبانی با استراتژی قوی ساز ومیوه افزا درهرگیاهی هدفی را، به مرحله ظهوربرساند که این امرمهم درپائیز1395 مجدداً عملی گردید.نخست ،چاپ اول آن درسال 1394 با استقبال زیاد فرهنگ دوستان به علم افزایی روبرو شده وچاپ مجدد آن باکمی تغییرات عملی گردید.

نویسنده:سیداکبرساداتی    کدبین المللی کتاب :9789646842885    - قیمت : 150000 ریال