تبدیل ایده به کتاب

فرایند تبدیل ایده به فرهنگ (کتاب) :  دانستنی های معادل

  • Similar sentences :
  • Ideas into the book
  • Conversion a wealth of experience and training

ایده پردازی: پردازش آگاهانه

  درهر صورت اگرايده اي داريد كه ذهن شما را در گير كرده و در گوشه ذهنتان جان گرفته ،نمي توانيد خاموش بنشینید وازنوشتن و...خود داري كنيد.

بنابراین،لازم است یاخود دست به کارشوید ویا ازاهل فن برای ظهوراین ایده به یک پدیده کمک گیرید.

  مسلماً ايده ها، هسته هاي اثر داستاني يا غير داستاني دارند،که باید برای به فعلیت درآوردن آن، کندو کاو آگاهانه توسط شخص هدف صورت پذیرد.نویسندگان حرفه ای ویا تاریخی ازجمله این دسته به حساب می آیند.

  سعی کنید قبل ازاینکه چراغ ایده را روشن نمایید،به تفکر وتحلیل ایده مبادرت ورزید .این آغاز روشنایی بخش درهدف می باشد که بایدبه اثربخشی آن توجه کافی بعمل آید.

  قابل توجه محققان ،نویسندگان ،مترجمان و... ایده وتحقیقات خود را به کتاب تبدیل کنید . این مرکزفرهنگی، چنین کارارزشمندی را، با کمترین هزینه و زمان ممکن و با بهترین کیفیت برای شما انجام خواهد داد.

مراحل دریافت فیپا،مجوزدائمی وچاپ کتاب:

1)ابتدا ایده اولیه (جزوه،تحقیق،داستان و...)به صورت تایپ شده (رایانه ای به صورت pdf ) به آدرس پست الکترونیک: sadatycopds@yahoo.com ویا copdsiran@gmail.com  ارسال ومرکزبا مطالعه اولیه ودرصورت نیاز به ویرایش مجدد ویا کامل بودن آن به صورت کتاب، تصمیم به همکاری واطلاع رسانی به تلفن شخص ایده پردازخواهد نمود.

2)درصورت داشتن نکات قوت وفرصت برای چاپ ،برای آن فیپا ویا شناسنامه بین المللی صادرخواهد کرد.

3)پس ازصادرشدن فیپا برای ایده اولیه، مجوز دائمی نشر برای آن صادرخواهیم کرد.

4)  پس از صادرشدن مجوز دائمی نشرکتاب به تعداد جلد توافق شده ( تصمیم دوطرفه ناشر ومؤلف) تصمیم گیری و چاپ نهایی صورت خواهدگرفت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • آثار ارزشی ( کتاب)= نوشتن هدفدار  +  ایده پردازی + دانش افزایی