کتاب های اقدام به چاپ

 • پروژه هایی که مرکزنشردربررسی وانتخاب برای چاپ آنرا دردستور کارخود دارد:
 • 1 ) 25 گیاه پرمصرف (کاشت،داشت ومصرف به روش ارگانیک)- نویسنده :مهندس سیداکبرساداتی - چاپ دوم - اقدام شد.
 • 2 ) مدیریت سایه ای(بارویکردتوسعه وضدتوسعه) - نویسنده :مهندس سیداکبرساداتی - چاپ اول 1394 . اقدام شد.
 • 3 ) دو ومیدانی کاربردی - چاپ اول .
 • 4 ) مدیریت علم گردشگری درمازندران(بارویکرد علم استراتژیک)) - چاپ اول .
 • 5) بهینه سازی ظرفیت منابع انسانی - نویسنده :دکترصادق علی موحدمنش - چاپ اول - اقدام شد.
 • 6) برنامه درسی معنوی(ابزاری به سوی آموزش وپرورش شاد وسلامت روان) - مسعودپیری توسنلو - اول - اقدام شد.
 • 7) آینده بینی به روش علم استراتژیک - نویسنده : مهندس سیداکبرساداتی - چاپ اول .
 • 8) شورای فتوی یا اجتهادگروهی - نویسنده دکترحسن مبینی سوچلمایی - چاپ اول- سال 1394 .
 • 9) سبک زندگی سالم انسانی - حبیب الله عباس تبارفیروزجاه- چاپ اول 1394 - اقدام شد .
 • 10) آمارواحتمال کاربردی (استفاده وسوء استفاده ازآمار) - سیداکبرساداتی - چاپ سوم  1394 - اقدام شد.
 • 11)تکنولوژی علفهای هرز (اصول مدیریت و روش های کنترل) - سیداکبرساداتی - فرزادفنودی - ویرایش پنچم- چاپ اول . 1394 . اقدام شد.
 • 12)اقتصادریاضی - صادق علی موحدمنش وفائزه هاشمی -چاپ اول 1394 . اقدام شد.
 • 13) کتاب تانش 3 - تهیه وتدوین : كارگروه نشر ابداعات و اختراعات كاركنان شركت تانش - چاپ اول 1394 - اقدام شد.
 • 14) مجموعه مقالات حقوق شهروندی   - محمد قادری فر - چاپ اول 1394 . اقدام شد.
 • 15) موانع تحول درآموزش وپژوهش - حبیب الله عباس تبارفیروزجا- چاپ اول 1394.
 • 16) کتاب کارعربی نهم - رجبعلی فضلی - فاطمه مهدیان -چاپ اول 1394. اقدام شد
 • 17)گیاه افزایی ومیوه افزایی (باتأکیدبر؛تکنولوژی پیوند-تربیت وهرس درباغبانی نوین) -نویسنده مهندس سیداکبرساداتی - چاپ اول 1394.
 • 18) ماهواره درسیمای فقه وحقوق (باتأکیدبر: حفظ حریم فرهنگ وتمدن اسلامی ...) - نویسنده صبورا علی پورمعلم - چاپ اول 1394 .
 • 19) برنج افزایی درکشاورزی استراتژیک ( باتاکیدبر؛شناخت حلقه های مفقوده درمدیرت عصرحاضر) - نویسنده مهندس سیداکبرساداتی - چاپ اول 1394 .
 • 20) مرکبات(کاشت،داشت وتولیدمیوه به روش ارگانیک) -نویسنده مهندس سیداکبرساداتی - ویرایش مجدد - چاپ چهارم .
 • 21) تاثیر خانواده بر تربیت دینی دانش‌آموزان دوره ابتدایی - نویسنده ژاله تلارمی -چاپ اول 1395 -اقدام به چاپ .
 • 22) تنهایی نرگس - نویسنده : سیده زینب هاشمی  - چاپ اول 1395 - اقدام به چاپ .
 •  23)  جایگاه حافظه بر زبان آموزی کودکان پیش دبستانی نویسنده ژاله تلارمی -چاپ اول 1395 -اقدام به چاپ.
 •  24) جبرتحلیلی - نویسنده : زهرا کمالی حمیدآبادی - چاپ اول 1395 - اقدام به چاپ.
 •  25) گیاه افزایی ومیوه افزایی(تکنولوژی پیوند وتربیت درگیاهان باغی)-نویسنده سیداکبرساداتی - چاپ دوم 1395 .
 •  26) کتاب تانش 4 - تهیه وتدوین : كارگروه نشر ابداعات و اختراعات كاركنان شركت تانش - چاپ اول 1395- اقدام شد.
 •  27) علفهای هرز(اصول مدیریت وروشهای کنترل)- نویسنده سیداکبرساداتی -فرزادفنودی - چاپ سوم 1395 - اقدام شد.
 •  28) بازاریابی پایدار( بارویکرد؛مدیریت استراتژیک) - نویسنده گان - سیدعباس ساداتی -سمیه محسنی - چاپ اول 1396 - اقدام شده .
 •  29) نقش فرهنگ درتوسعه (بارویکرد : هویت ملی و شکوفایی اقتصادی) - حبيب اله عباس تبارفيروزجاه - چاپ اول 1396 - درحال تصمیم به چاپ
 •  30)عربی جامع ومانع پایه دهم عمومی (دوره دوم متوسطه)- نویسندگان : دکتر عبدالله یزدانی- منیره روانبخش- چاپ نخست 1396 .
 •  31)عربی جامع ومانع پایه دهم ادبیات علوم انسانی(دوره دوم متوسطه)- نویسنگان: دکترعبدالله یزدانی- منیره روانبخش- چاپ نخست 1396.
 •  32) برنج افزایی درکشاورزی استراتژیک - نویسنده : سیداکبرساداتی - چاپ نخست 1396.
 •  33) اشک حسرت - نویسنده: صحرا وطن خواه - چاپ نخست 1396.
 •  34) اعتماد اجتماعی - نویسنده ابوالفضل کرمی - چاپ نخست 1396.
 •  35) قارچ افزایی( بارویکرد؛ تولید وپرورش قارچ های خوراکی رایج) -  نویسنده : سید اکبر ساداتی - چاپ نخست 1396.
 • 36) تلخیص قواعد فقه( باتاکیدبر؛ بخش مدنی- بخش جزایی)- نویسنده : دکتر بهنام قنبرپور دکتر علی پیردهی  - چاپ نخست 1396.
 • 37) هم افزایی بارویکرد توانمندسازی ایران باعرضه و تقاضای محصولات درون زایی - نویسنده: سیداکبر ساداتی- چاپ  نخست1397
 • 38) کاربرد حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته درمهندسی(جلد 1)- فرانسیس بی. هیلدبراند - ترجمه :  امین قربانی  - چاپ نخست 1396.
 • 39) اندیشه سیاسی فارابی براساس روش جستاری اسپریگنز - نویسنده : حبیب‌الله‌ عباس‌تبارفیروزجاه  - چاپ نخست 1396.
 • 40) مدیریت دانش و نقش آن در چابکی سازمانی - نویسنده : محمد حسین مرادی گردشی- چاپ نخست 1397.
 • 41) دزدی بارویکرد سقوط از هبوط - نویسنده : مهندس حسین فغان پور گنجی - چاپ نخست 1394.
 • 42) مبانی فقهی و حقوقی قرض الحسنه  با رویکرد کارآفرینی اجتماعی - نویسنده :  بهروز رضایی  دونچالی - چاپ نخست 1397.
 • 43) حکمت وحکومت  (ده گفتار دراندیشه وجامعه شناسی سیاسی)- نویسنده : حبیب‌الله‌ عباس‌تبارفیروزجاه- چاپ نخست 1397.
 •