کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ خبر: 1393/2/29

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نقش کتابخانه ملی درتولید کتاب باکیفیت و تاریخچه فهرست نویسی پیش ازانتشار(فیپا):

   وقتی متن ویانوشته علمی یک نویسنده ویاچند نفر تأثیر گذاربه انتشارات (ناشر)تحویل می گردد،ناشروظیفه دارد،درراستای رسالت(مأموریت)، خویش برای او یک کدبین المللی کتاب(ISBN) ویا(International Standard Book Number) ویا شابک اختصاص وپس ازآن به کتابخانه ملی برای صدورشناسنامه فنی وعلمی ارسال که دراین مرحله برای اوفیپا (فهرست نویسی پیش ازانتشار)صادرشده  که ناشر باید آنرادرصفحه شناسنامه دربالای آن ثبت گرداند وهمچنین ناشر باید برای سهولت فرایند شناسایی درخریدوفروش کتاب کدبین المللی ISBN را به صورت بارکد دار درپشت جلدکتاب درقسمت پایین چاپ نماید.این استاندارد درسال 1966 درکشورانگلستان توسط صنف کتابداران پایه گذاری گردید.ثبت این عمل درواقع شناسنامه ویا معنویت او درفرایند فرهنگی به حساب می آید. و...

  درفهرست نویسی پیش ازانتشار(فیپا)جزئیاتی مربوط به اثر(توصیفی وتحلیلی)؛عنوان،ناشر،محل نشر،ویرایش،فروست(سری یاSeries)،تعداد جلدها، پیوستها، بها، مترجم، تصویرپرداز،وموارد دیگردرهم راستایی(صفحه حقوقی یاشناسنامه) راکتابشناختی نام نهاده اند. ازاینرو؛تاریخچه این فرهنگ درجهان برای اولین بار درسال 1870 درآمریکا به شکل غیررسمی ودرادامه درسال 1901 به طور رسمی توسط کتابخانه کنگره آمریکا آغاز گردید. و... درایران هم درسال 1371توسط کتابخانه ملی بطورآزمایشی آغاز وپس ازآن دراسفند سال1374 به هیئت دولت پیشنهاد ودرسال 1377 بطور رسمی به وزارت ارشاد ابلاغ وباتعاملی که باناشران ایجاد شده ملزم به فرایند درج درکتاب گردیده است.