نشرکتاب ایران

تاریخ خبر: 1393/2/29

نشرکتاب ایران

بااطمیان خاطر برای توسعه کمی وکیفی نشر کتاب با واحد تحقیقات تماس حاصل نمایید.این مرکزتحقیقاتی بهترین ایده ها را برای تولیدکتاب باکقفیت دراختیار شما فرهیختگان ونخبگان فرهنگی کشور قرار خواهد داد.