کتاب خوب

تاریخ خبر: 1393/2/31

کتاب خوب

برای کمیت وکیفیت بیشتر درتولیدکتاب، باید ایده پردازی درفرایند راموردهدف قرار داده و سپس به تولید دانش های مورد نیاز جامعه مبادرت ورزید.لذا کاراصلی یک ناشر فقط تولیدکتاب نیست، بلکه ایجادتقاضا دراجتماع مهم است.