محصولات کشاورزی ارگانیک

تاریخ خبر: 1393/2/31

محصولات کشاورزی ارگانیک

محصولات ارگانیک فقط شامل دست پرورده طبیعی بشرنبوده،بلکه طبیعت خودبهترین محصول ارگانیک را برای بشرتولیدخواهد نمود ،مثل قارچ های دکمه ای وصدفی،تمشک وحشی و... تولیدشده درجنگلهای شمالی ومکانهای دیگر که خارج ازمحدوده بشری بوده ولی بدون کاربرد سموم وکودشیمیایی.لذا اگرمحصولی با غنی سازی خاک توسط کود وسم مدیریت شود،دیگرآن محصول تولیدشده اُرگانیک نخواهدبود. ازاینرو، این مرکزفرهنگی- تحقیقاتی به دلیل اهمیت وجایگاه والای سلامت انسان مبادرت به چاپ کتابهایی با رویکرد؛ پرورش گیاهان ازکاشت تابرداشت  ومصرف به صورت طبیعی (ارگانیک)، نموده که امید است مفید ومؤثرواقع گردد.

                                          واحد مطالعات و تحقیقات