محصولات سالم

تاریخ خبر: 1393/2/31

محصولات سالم

کشاورزی سالم - فرزندان سالم - جامعه سالم

درکشاورزی سالم و پایدار- محصولات ارگانیک(طبیعی) اقتصادی ترین وبا اعتمادتـرین غـذای حـال حاضـر دنیا می باشد. بنابراین با مصـرف چنیـن محصـولی درجامعه هدف نتایج آن، فرزندان و جامعه سالمی را درپی خواهیم داشت .ازاینـرو،این مرکـزفرهنـگی،تحقیقـاتی پیشرو درتـولیـدکتاب بارویکـرد ارگانیـک بـوده و تاکنــون توانسته بهتـرین و اثربخش ترین منابع علمی- آموزشی مـوردنیاز دانشجویان وعـلاقه منـدان را دراقصـی نقـاط کشورایران قراردهد. برای دسترسی به منابع علمی- آموزشی به پدیده های نوظهور مرکزانتشارات توسعه علوم مراجعه نمایید.              

                           (واحد مطالعات وتحقیقات)