بخش تولیدملی

تاریخ خبر: 1393/3/1

بخش تولیدملی

تولیدملی دربرگیرنده تمامی بخشهای مختلف اقتصاد یک کشور درمحدوده جغرافیایی شامل: بخشهای تولیدی ، بخشهای خدماتی ،بازرگانی وفرهنگی رادربرمی گیرد،که باید برای بهبود چنین بخشهایی هم افزایی دربخشهای مختلف بوجود آید.