واحدمطالعات وتحقیقات

تاریخ خبر: 1393/7/11

واحدمطالعات وتحقیقات

کتاب پنجره ای به سوی خوشبختی ها.

علم ودانش وسیله ای هستند تاما بتوانیم دراین جهان پرخاطره قوت ها وفرصت های محیطی رابشناسیم وبه سوی تعالی بهتر حرکت نماییم.این عمل خردمندانه درسایه فرهنگی به نام کتاب امکان پذیرتر می باشد.

   دراین راستا،علم یک حرکات درست واقعه تاریخی است.واقعه آن چیزی که به فعل تبدیل شده واهل فن آنرا یک حرکت درست وبهره ور می شناسد.ازاینرو دانستن علمی،حق مسلم هرانسان است. پس بیائیم حرکت های خودمان راباعلم آمیخته، فرصت ها وسرمایه ها را برای خود وکشوربه ارمغان بیاوریم.

ازاینرو، واحد مطالعات وتحقیقات با توجه به دارا بودن نکات قوت دربررسی وارزیابی مقالات وکتاب ها درزمینه های مختلف(مدیریت،کشاورزی،صنعتی و...)، دربهار سال 1374 این بخش دربدنه مرکزانتشارات توسعه علوم تأسیس وشروع بکار نموده است.ازاینرو، کتابهایی که برای چاپ به این مرکز فرهنگی ارسال می گردد،توسط این واحدعلمی  نقد وبررسی وتأیید می شود.

نظرات،پیشنهادات وانتقادات سازنده شما فرهنگ دوستان را ازصمیم قلب پذیرا هستیم.

                                                                               واحدمطالعات وتحقیقات

0 0
ali   _ 1393/8/19 08:39:51

good

2 1
سيد اکبر ساداتی   www.copdsiran.org 1394/7/20 07:33:48

بسیارخوب بود