ارزیابی کتاب و ثبت مقالات علمی

1394/7/9

این مرکزفرهنگی ،تحقیقاتی جهت توسعه علوم کاربردی واطلاع رسانی هرچه تمامترتحقیقات اساتید محترم،دانشجویان،محققین و... را برای اقصی نقاط کشورایران وجهان دعوت به پذیرش پدیده های آنان (کتاب)، بدون دریافت وجهی می نماید.

مدیریت واحد مطالعات وتحقیقات