تعریف فرهنگ کتاب

1394/7/13

تعریف کتاب :

واژه کتاب(Book)،عبارت ازمجموعه معلومات(دانش) واطلاعات که باحجم های مختلف دریک ویا چند جلدخطی ویاچاپی دریک نسخه ویابیشتر انتشاریابد. وطبق تعریف یونسکو؛کتاب معمولاً از48 صفحه بیشتروبه طورمستقل چاپ وصحافی شده باشد.