قلمرو مدیریت افزایی سازمانی

1394/9/18

شناخت بخشهای مختلف مدیریت ها درتولید فرهنگ  

بطورکلی،مدیریت یعنی هنربکارگیری(منابع علمی دراختیارشامل؛قوت ها-فرصتها)،جهت اثربخشی صد درصدی هریک ازفرایند های مورد هدف می باشد.و... همچنین اگر مدیریتی حاکم برسیستمی باشدکه خروجی اش بزرگترازورودی محیطی خودباشد، این تفکرنوعی مدیریت افزایی به حساب می آید.و... به عبارت بهتر، مدیریت به ارزش آفرینی گفته می شود که درمجموعه خویش(خانواده،سازمان،کشور و...)، دارای چشم انداز درستی همراه با بهره وری واقعی همراه باشد.

مدیریت هایی که درحال حاضربرسیستمها(خرد وکلان)،حکمفرما هستند شامل:

مدیریت دولتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی

مدیریت خدماتی

مدیریت کشاورزی(خاک، آب، و...)
مدیریت آموزشی
مدیریت اجرایی
مدیریت ورزشی
مدیریت استراتژیک
مدیریت رسانه ای
مدیریت مکان
مدیریت زمان
مدیریت تکنولوژی
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت شهری
مدیریت امور فرهنگی
مدیریت مالی
مدیریت کارآفرینی
مدیریت MBA
مدیریت آموزش عالی
مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
مدیریت محیط زیست
مدیریت ریسک
مدیریت انرژی
مدیریت بحران
مدیریت پدافند غیرعامل
مدیریت علوم اجتماعی
مدیریت توسعه پایدار

مدیریت پایدار منابع طبیعی
سایر مباحث مرتبط