تصاویری زیبا از کانی ها و سنگ ها

کانی های زمین شناختی و آنچه که ما از دیدن آن لذت می بریم:

The wonders of nature

کانی ها:

(از یک واژه فارسی به نام کان گرفته شده که در عربی معدن نام دارد)، ماده‌ای طبیعی(از دنیای مادی)، غیر آلی، متبلور و جامدی هستند که، ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابتی داشته و در ترکیب سنگ‌های پوسته زمین(کره خاکی)، یافت می‌شوند. این نوع مواد، دارای ساختارشان بلوری و خواص فیزیکی و ترکیب شیمیایی خاص هستند. 

نام‌گذاری کانی‌ها:

بیش‌تر کانی‌ها نام‌های کهن گرفته شده از واژگان یونانی و رومی را دارند. برخی کانی‌ها نیز به نام کاشفشان یا برای قدردانی از کوشش‌های دانشمندان بزرگ نام‌گذاری شده‌اند. به‌طور کلی، نام کانی‌ها به روش‌های زیر برگزیده شده‌است:

  1. نام برخی کانی‌ها بسیار کهن است و هنوز دلیل نامیده شدن به چنین نام‌هایی را به درستی نمی‌دانیم؛ مانند کوارتز.
  2. گرفته شده از نام کاشفشان کانی‌ها: مانند کانی کوولیت که از نام کوولی، کانی‌شناس ایتالیایی گرفته شده‌است.
  3. نام جایی که نخستین بار کانی در آن‌جا پیدا شده‌است: مانند آرگونیت از آرگون در اسپانیا یا ایرانیت.
  4. برخی کانی‌ها نام‌های افسانه‌ای دارند: مانند مارتیت از مارس (خدای جنگ) گرفته شده‌است.
  5. ترکیب شیمیایی: مانند کانی سیدریت که از سیدروس به معنای آهن گرفته شده‌است.
  6. ویژگی‌های فیزیکی: مانند کانی باریت که از باروس به معنای سنگین گرفته شده‌است.
  7. نوع کاربرد کانی: مانند کانی نفریت که از نفرون به معنی کلیه‌ها گرفته شده‌است زیرا این کانی برای درمان آسیب‌های کلیه سودمند است.
  8. رنگ: مانند کانی الوین به معنای کانی سبز زیتونی.
  9. برخی کانی‌ها نام‌های محلی دارند که اکنون جنبه جهانی پیدا کرده‌است: مانند کرندوم و سافیر که نام هندی این کانی‌ها است.

کانی های مختلفی(بیش از 4000نوع کانی) در طبیعت یافت شده که به برخی از آنها در زیر اشاره می گردد:

آ

آپاتیت ؛ آپوفیلیت ؛ اپسونیت ؛ اپیستیلبیت ؛ اپیدت

آتاکامیت ؛ اتاویت

آدامیت ؛ آدولر ؛ ادینگتونیت

آراگونیت ؛ ارتوز ؛ آرسنوپیریت ؛ آرسنیت ؛ آرفودسونیت ؛ اریتریت

آزوریت

آستروفیلیت ؛ اسپانگولیت ؛ اسپسارتیت ؛ اسپریلیت ؛ اسپودومن ؛ اسپینل ؛ استانیت ؛ استفانیت ؛ استیبین ؛ استیکتیت ؛ استیلبیت ؛ استیبیکونیت ؛استورولیت ؛ اسفالریت ؛ اسکاپولیت ؛ استرونیتانیت ؛ اسکرودیت ؛ اسکورزالیت ؛ اسکوترودیت ؛ اسلاوی کیت ؛ اسمیت زونیت

آکانتیت ؛ اکتینولیت؛ آکروئیت ؛ آکسینیت ؛ آکمیت

آگات ؛ اگزنیت؛ آگمارین

آلاباندیت ؛ آلانیت ؛ البائیت ؛ آلبیت ؛ آلکساندریت الکزیت ؛ الماس ؛ الماندین ؛ الیونیت ؛ آلمونتیت ؛ آلوفان ؛ آلومینیت ؛ آلوموهیدروکلسیت ؛ آلونیت ؛ آلونژن

آمازونیت ؛ آمالگام نقره ؛ آمبلی گونیت ؛ آمفیبول ؛ آمیتیست ؛ آمیانت ؛ آمیلکتیت

آنابرژیت ؛ آناتاز ؛ آنالیسم ؛ انارژیت ؛ انستاتیت ؛ انیدریت ؛ انیکس ؛ آنتلریت ؛ آنتوفیلیت ؛ آنتی گوریت ؛ ‎آنتیموان ؛ آندالوزیت ؛ آندزین ؛ آندرادیت ؛ آنکریت ؛آنگلزیت ؛ آنورتیت

اوری کلسیت ؛ اوکلاز ؛ اوژیت ؛ آونتورین ؛ اونکیت ؛ اوانسیت ؛ اوپال ؛ اوپال آتشی ؛ اوپال لیگنوس ؛ اوپال سفید شیری ؛ اوپال کامون ؛ اوپال نوبل ؛ اوتونیت ؛اودیالیت ؛ اورانولیت ؛ اورانینیت ؛ اوکنیت ؛ اولمانیت ؛ اولیگو کلاز ؛ اولیوین ؛اومانژیت

ایلمنیت

ائوکروئیت

آهن

ایدریالیت ؛ ایلوائیت ؛ ایندریت ؛ ایندیگولیت ؛ اینه زیت ؛اینیوئیت

ب

باریتوکلسیت ؛ باریتین ؛ باونیت ؛ بایل دونیت

باستانائزیت

براسیت ؛ برازیلیانیت ؛ برانریت ؛ براکس ؛ برتیئریت ؛ برزلیانیت ؛ برونزیت ؛ بریل‌ ؛ بریل طلائی ؛ برونیت ؛ بروکیت ؛ بروکانتیت ؛ بلور سنگ

بازیت

بتافیت ؛ بتریوژن

بورنیت ؛ بورنونیت ؛ بودانتیت ؛ بولئیت ؛ بوکوفسکیئیت ؛ بولانژریت ؛‌ بوهمیت 

بیسموت ؛ بیتونیت ؛ بیندهیمیت ؛ بیوتیت ؛ بیسمیت ؛ بیسموتینیت ؛ بیکس بایئیت

بنی توئیت

پ

پاپاگوئیت ؛ پالی گورسکیت ؛ پاراملسبرژیت 

پتالیت ؛ پتزیت ؛

پراوسکیت ؛ پراس ؛ پرازاوپال ؛ پروزوپیت ؛ پروستیت ؛ پرهنیت ؛ پریسئیت

پسیلوملان

پکتولیت

پلئوناست ؛ پلاژیوکلازها ؛ پلاتین ؛ پلمبوژاروسیت ؛ پلاژیونیت ؛ پلاتتریت ؛ پلی بازیت ؛ پلاسما ؛ پلامبوگومیت ؛ پلی هالیت 

پنتلاندیت ؛ پنین

پوسن ژاکیت ؛ پورپوریت ؛ پومپلیت ؛ پوولیت

پیرارگیریت ؛ پیروپ ؛ پیروفانیت ؛ پیروتیت ؛ پیرسئیت ؛ پیریت‌ ؛ پیرومرفیت ؛ پیزانیت ؛ پیروکلر ؛‌ پیرولوزیت ؛‌ پیروفیلیت ؛ پیکنیت 

ت

تائوماسیت ؛‌ تامسونیت ؛ استه آتیت ؛ تانتالیت ؛ تانزانیت 

تترادیمیت ؛ تترائدریت

ترمولیت ؛ تریدیمیت ؛ تریپلیت ؛ تری فیلیت ؛ ترونا

تفروئیت

تلور

تنانتیت ؛ تنوریت 

توریت ؛ توپاز ؛ تورکواز ؛ توریانیت ؛ توربرنیت ؛ تورت وئیتیت ؛ تورینژیت ؛ تورمالین ؛ توگتوپیت ؛ تولیت 

تیتانیت ؛ تیرولیت ؛ تیویامونیت ؛ تیه مانیت

ث

ج

جمسونیت ؛ جیوه

چ

چرمیژیت ؛ چشم عقاب ؛‌ چشم پلنگ ؛ چشم گربه 

ح

خ

د

داتولیت ؛ داوسونیت ؛ دانبوریت ؛ دانموریت 

دراویت 

دسکلویزیت 

دل وکسیت 

دمانتوئید ؛ دمیکیت

دولومیت ؛ دومورتیریت

دیادوکیت ؛ دویلین ؛ دیافوریت ؛ دیاسپور ؛ دیکیت ؛ دیسکرازیت ؛ دیوپسید ؛ دیوپتاز

ذ

ر

رآلگار ؛ راملسبرژیت ؛ رامسدلیت ؛ روبلیت ؛ روبیس ؛ رودوکروزیت ؛ رنیریت ؛ رمزیئیت ؛ روتیل ؛ رودونیت ؛ رومئیت ؛ روزازیت ؛ ریپیدولیت

ز

زاراتیت ؛ زنسیت ؛ زوئیزیت ؛ زرنیخ ؛ زمرد ؛ زونریت ؛ زیرکن ؛‌ زینوالدیت ؛ زینکنیت

ژ

ژادئیت ؛ ژارگون ؛ ژاروسیت ؛ ژاسپ ؛ ژرسدورفیت ؛ ژاکوبسیت

ژرمانیت ؛ ژرمژوئیت ؛ ژوهانسنیت ؛ ژوردانیت

ژهلنیت 

ژیبسیت ؛ ژیپس ؛ ژیسموندیت

س


ساپونیت ؛ ساردوئین ؛ سافیرین ؛ سانیدین ؛ ساسولیت ؛ سافیر ؛ ساژنیت ؛ سافلوریت ؛ سرپانیتین ؛ سروانیتیت سروزیت ؛ سزبیلیت ؛ سپکولاریت ؛سپیولیت 

سلستین ؛ سلنیم خالص ؛ سلمیاک ؛ سکانینائیت ؛ سمسئیت ؛ سنارمونتیت ؛ سودالیت ؛ سودومالاکیت

سیلندریت ؛‌ سیدریت ؛ سیلوانیت ؛‌ سیترین ؛ سیریلوویت ؛ سیدروناتریت ؛ سیلویت ؛ سیانوتریکیت ؛ سیکلریت ؛‌ سیژنیت

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

فاسائیت ؛ فری مو لییدیت ؛‌ فرانکلینیت ؛ فربریت ؛ فلوئوریت ؛ فرانکئیت ؛ فسفوفیلیت ؛ فسفوسیدریت ؛ فناسیت ؛ فوسژنیت ؛ فیبروفریت ؛ فیلیپسیت

ق

ک

کاکوگزن ؛ کالومل ؛ کالاوریت ؛ کارنالیت ؛ کاسیتریت ؛ کازولیت ؛ کابرریت ؛ کارنوتیت ؛ کاچولونگ ؛ کارفولیت ؛ کائولینیت ؛ کامپلیت ؛

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?

page=%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%87%D8%A7&SSOReturnPage=Check&Rand=0

  • اشتراک گذاری مطلب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *