پردازش آگاهانه

تبدیل ایده به کتاب

  درهر صورت اگرایده ای دارید که ذهن شما را در گیر کرده و در گوشه ذهنتان جان گرفته ،نمی توانید خاموش بنشینید وازنوشتن و…خود داری کنید.

بنابراین،لازم است یاخود دست به کارشوید ویا ازاهل فن برای ظهوراین ایده به یک پدیده کمک گیرید.

  مسلماً ایده ها، هسته های اثر داستانی یا غیر داستانی دارند،که باید برای به فعلیت درآوردن آن، کندو کاو آگاهانه توسط شخص هدف صورت پذیرد.نویسندگان حرفه ای ویا تاریخی ازجمله این دسته به حساب می آیند.

  سعی کنید قبل ازاینکه چراغ ایده را روشن نمایید،به تفکر وتحلیل ایده مبادرت ورزید .این آغاز روشنایی بخش درهدف می باشد که بایدبه اثربخشی آن توجه کافی بعمل آید.

  قابل توجه محققان ،نویسندگان ،مترجمان و… ایده وتحقیقات خود را به کتاب تبدیل کنید . این مرکزفرهنگی، چنین کارارزشمندی را، با کمترین هزینه و زمان ممکن و با بهترین کیفیت برای شما انجام خواهد داد.

مراحل دریافت فیپا،مجوزدائمی وچاپ کتاب:

1)ابتدا ایده اولیه (جزوه،تحقیق،داستان و…)به صورت تایپ شده (رایانه ای به صورت pdf ) به آدرس پست الکترونیک: sadatycopds@yahoo.com ویا copdsiran@gmail.com  ارسال ومرکزبا مطالعه اولیه ودرصورت نیاز به ویرایش مجدد ویا کامل بودن آن به صورت کتاب، تصمیم به همکاری واطلاع رسانی به تلفن شخص ایده پردازخواهد نمود.

2)درصورت داشتن نکات قوت وفرصت برای چاپ ،برای آن فیپا ویا شناسنامه بین المللی صادرخواهد شد.

3)پس ازصادرشدن فیپا برای ایده اولیه، مجوز دائمی نشر برای آن مجموعه صادرخواهیم کرد.

4)  پس از صادرشدن مجوز دائمی نشرکتاب به تعداد جلد توافق شده ( تصمیم دوطرفه ناشر ومؤلف) تصمیم گیری و چاپ نهایی صورت خواهدگرفت .

امید است ازجمله کسانی باشید که به جامعه فرهنگی ایران، همانند سایر ایده پردازان با نقش افزایی به صورت کتاب کمک نمایید.

مدیریت مرکز انتشارات توسعه علوم – واحد مطالعات و تحقیقات : 01133320057- 09391520547