درباره ما

استراتژی مرکزانتشارات توسعه علوم :

این مرکزفرهنگی- تحقیقاتی درسال 1371به دلیل نیازجامعه فرهنگی درزمینه تولیدکتاب درهم راستایی با: مدیریت وحسابداری کارش رابا نشرکتابهای دانشگاهی آغاز وپس ازآن دامنه فعالیت خویش را درقلمرومنابع آموزشی ،کشاورزی بخصوص باغبانی وزراعت ارگانیک توسعه داده وموفقیت های زیادی درسطح کشور بدست آورده است.و… امیداست باهمکاری وهمیاری متخصصان درحوزه های مختلف علوم بتوانیم برای رفع نیازهای علمی قدم مثبتی برداشته وجایگاه ومعنویت کشوراسلامی را ارتقاء بخشیم.

استراتژی مهم پیش روی این مرکزعلمی – تحقیقاتی شامل:

1- ارزیابی ایده ها ونوشته های اندیشمندان ونخبگان علمی وتبدیل آنان به صورت کتاب .

2- ارزیابی منابع حاصل ازتحقیقات محققان واندیشمندان به صورت نمایه سازی درمرکزتوسعه علوم .

3- اطلاع رسانی ودردسترس قرار دادن منابع علمی این مرکزدراقصی نقاط ایران وجهان.

 

اهداف سازمانی واحد مطالعات وتحقیقات:

 • تمرکز در سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیکی آموزشی.
 • ایجاد یک وحدت رویه متناسب  در همه ابعاد.
 • انجام فعالیت‌های تولیدی، ترویجی، تبلیغی و کمک های آموزشی مورد نیاز.
 • ایجاد انضباط تشکیلاتی در فعالیت های انتشاراتی مرکز نشر توسعه علوم .

 وظایف سازمانی مرکز انتشارات توسعه علوم :

 • تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های انتشاراتی مرکز نشر توسعه علوم.
 • برنامه‌ریزی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت مطابق با اولویت‌ها و سیاست‌ها .
 • چاپ و انتشار نشریات و کتب های مورد نیاز جامعه.
 • برگزاری نمایشگاههای کتاب در درون و برون سیستمی.
 • تشکیل گروههای علمی جهت اعلام نظر درباره ابعاد فرهنگی و اقتصادی کتاب و ایده سنجی.
 • ایجاد شبکه های پخش و توزیع کتاب در اقصی نقاط کشور.
 • تشخیص و یا تشکیل صندوق تعاون جهت حمایت های معنوی و مادی.
 • همکاری همه جانبه با سازمانها و نهادهای انتشاراتی دولتی و غیر دولتی .
 • انجام فعالیت های مجاز در قلمرو بازرگانی حوزه نشر و پخش کتاب.  

همچنین این مرکز فرهنگی تحقیقاتی ازتمام هنرمندان(محققان،نویسندگان،استادان …) درتولیدعلم به صورت کتاب ،کتاب دیجیتالی و… ،به جهت اهمیت موضوع دعوت به همکاری به عمل می آورد.

                             واحدمطالعات وتحقیقات توسعه علوم (copdsiran@gmail.com)