بازی

بیشتر بخوانید

COPDSIRAN

مرکزانتشارات توسعه علوم با هدف نشروپخش کتابهای دانشگاهی وآموزشی درسال 1370 با تایید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی آغاز بکار گردیده است. وتاکنون توانسته درتولید کتاب ومنابع تحقیقاتی موفقیت هایی درکشوربدست آورد. ازاینرو،این مرکزفرهنگی علاوه برتوسعه نشرکتاب وتولید کتابهای علمی، آموزشی توانسته ایده های باارزشی را درقلمرو کشاورزی پایدار، مدیریت، اقتصاد و حسابداری به جامعه هدف…

نمایش یک نتیجه