خاک ورزی حفاظتی

خاک ورزی حفاظتی protective tillage

واجبات خاک ورزی حفاظتی در کشاورزی راهبردی در ایران از آنجا که خاکورزی سنتی (مرسوم) باعث شکسته شدن خاکدانه ها به ویژه در خاکهای لومی و لومی شنی گردیده و حساسیت خاک را در برابر فرسایش آبی و بادی افزایش می دهد، استفاده از سایر روشهای خاکورزی در اراضی کشاورزی بخصوص در دیمزارها در جهان…

نمایش یک نتیجه