کتابهای اقدام به چاپ

کتاب های اقدام به چاپ

 • پروژه هایی که مرکزنشردربررسی وانتخاب برای چاپ آنرا دردستور کارخود دارد:
 • 1 ) 25 گیاه پرمصرف (کاشت،داشت ومصرف به روش ارگانیک)- نویسنده :مهندس سیداکبرساداتی – چاپ دوم – اقدام شد.
 • 2 ) مدیریت سایه ای(بارویکردتوسعه وضدتوسعه) – نویسنده :مهندس سیداکبرساداتی – چاپ اول 1394 . اقدام شد.
 • 3 ) دو ومیدانی کاربردی – چاپ اول .
 • 4 ) مدیریت علم گردشگری درمازندران(بارویکرد علم استراتژیک)) – چاپ اول .
 • 5) بهینه سازی ظرفیت منابع انسانی – نویسنده :دکترصادق علی موحدمنش – چاپ اول – اقدام شد.
 • 6) برنامه درسی معنوی(ابزاری به سوی آموزش وپرورش شاد وسلامت روان) – مسعودپیری توسنلو – اول – اقدام شد.
 • 7) آینده بینی به روش علم استراتژیک – نویسنده : مهندس سیداکبرساداتی – چاپ اول .
 • 8) شورای فتوی یا اجتهادگروهی – نویسنده دکترحسن مبینی سوچلمایی – چاپ اول- سال 1394 .
 • 9) سبک زندگی سالم انسانی – حبیب الله عباس تبارفیروزجاه- چاپ اول 1394 – اقدام شد .
 • 10) آمارواحتمال کاربردی (استفاده وسوء استفاده ازآمار) – سیداکبرساداتی – چاپ سوم  1394 – اقدام شد.
 • 11)تکنولوژی علفهای هرز (اصول مدیریت و روش های کنترل) – سیداکبرساداتی – فرزادفنودی – ویرایش پنچم- چاپ اول . 1394 . اقدام شد.
 • 12)اقتصادریاضی – صادق علی موحدمنش وفائزه هاشمی -چاپ اول 1394 . اقدام شد.
 • 13) کتاب تانش 3 – تهیه وتدوین : کارگروه نشر ابداعات و اختراعات کارکنان شرکت تانش – چاپ اول 1394 – اقدام شد.
 • 14) مجموعه مقالات حقوق شهروندی   – محمد قادری فر – چاپ اول 1394 . اقدام شد.
 • 15) موانع تحول درآموزش وپژوهش – حبیب الله عباس تبارفیروزجا- چاپ اول 1394.
 • 16) کتاب کارعربی نهم – رجبعلی فضلی – فاطمه مهدیان -چاپ اول 1394. اقدام شد
 • 17)گیاه افزایی ومیوه افزایی (باتأکیدبر؛تکنولوژی پیوند-تربیت وهرس درباغبانی نوین) -نویسنده مهندس سیداکبرساداتی – چاپ اول 1394.
 • 18) ماهواره درسیمای فقه وحقوق (باتأکیدبر: حفظ حریم فرهنگ وتمدن اسلامی …) – نویسنده صبورا علی پورمعلم – چاپ اول 1394 .
 • 19) برنج افزایی درکشاورزی استراتژیک ( باتاکیدبر؛شناخت حلقه های مفقوده درمدیرت عصرحاضر) – نویسنده مهندس سیداکبرساداتی – چاپ اول 1394 .
 • 20) مرکبات(کاشت،داشت وتولیدمیوه به روش ارگانیک) -نویسنده مهندس سیداکبرساداتی – ویرایش مجدد – چاپ چهارم .
 • 21) تاثیر خانواده بر تربیت دینی دانش‌آموزان دوره ابتدایی – نویسنده ژاله تلارمی -چاپ اول 1395 -اقدام به چاپ .
 • 22) تنهایی نرگس – نویسنده : سیده زینب هاشمی  – چاپ اول 1395 – اقدام به چاپ .
 •  23)  جایگاه حافظه بر زبان آموزی کودکان پیش دبستانی –  نویسنده ژاله تلارمی -چاپ اول 1395 -اقدام به چاپ.
 •  24) جبرتحلیلی – نویسنده : زهرا کمالی حمیدآبادی – چاپ اول 1395 – اقدام به چاپ.
 •  25) گیاه افزایی ومیوه افزایی(تکنولوژی پیوند وتربیت درگیاهان باغی)-نویسنده سیداکبرساداتی – چاپ دوم 1395 .
 •  26) کتاب تانش 4 – تهیه وتدوین : کارگروه نشر ابداعات و اختراعات کارکنان شرکت تانش – چاپ اول 1395- اقدام شد.
 •  27) علفهای هرز(اصول مدیریت وروشهای کنترل)- نویسنده سیداکبرساداتی -فرزادفنودی – چاپ سوم 1395 – اقدام شد.
 •  28) بازاریابی پایدار( بارویکرد؛مدیریت استراتژیک) – نویسنده گان – سیدعباس ساداتی -سمیه محسنی – چاپ اول 1396 – اقدام شده .
 •  29) نقش فرهنگ درتوسعه (بارویکرد : هویت ملی و شکوفایی اقتصادی) – حبیب اله عباس تبارفیروزجاه – چاپ اول 1396 – درحال تصمیم به چاپ
 •  30)عربی جامع ومانع پایه دهم عمومی (دوره دوم متوسطه)- نویسندگان : دکتر عبدالله یزدانی- منیره روانبخش- چاپ نخست 1396 .
 •  31)عربی جامع ومانع پایه دهم ادبیات علوم انسانی(دوره دوم متوسطه)- نویسنگان: دکترعبدالله یزدانی- منیره روانبخش- چاپ نخست 1396.
 •  32) برنج افزایی درکشاورزی استراتژیک – نویسنده : سیداکبرساداتی – چاپ نخست 1396.
 •  33) اشک حسرت – نویسنده: صحرا وطن خواه – چاپ نخست 1396.
 •  34) اعتماد اجتماعی – نویسنده ابوالفضل کرمی – چاپ نخست 1396.
 •  35) قارچ افزایی( بارویکرد؛ تولید وپرورش قارچ های خوراکی رایج) –  نویسنده : سید اکبر ساداتی – چاپ نخست 1396.
 • 36) تلخیص قواعد فقه( باتاکیدبر؛ بخش مدنی- بخش جزایی)- نویسنده : دکتر بهنام قنبرپور دکتر علی پیردهی  – چاپ نخست 1396.
 • 37) هم افزایی بارویکرد توانمندسازی ایران باعرضه و تقاضای محصولات درون زایی – نویسنده: سیداکبر ساداتی- چاپ  نخست1397
 • 38) کاربرد حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته درمهندسی(جلد 1)- فرانسیس بی. هیلدبراند – ترجمه :  امین قربانی  – چاپ نخست 1396.
 • 39) اندیشه سیاسی فارابی براساس روش جستاری اسپریگنز – نویسنده : حبیب‌الله‌ عباس‌تبارفیروزجاه  – چاپ نخست 1396.
 • 40) مدیریت دانش و نقش آن در چابکی سازمانی – نویسنده : محمد حسین مرادی گردشی- چاپ نخست 1397.
 • 41) دزدی بارویکرد سقوط از هبوط – نویسنده : مهندس حسین فغان پور گنجی – چاپ نخست 1394.
 • 42) مبانی فقهی و حقوقی قرض الحسنه  با رویکرد کارآفرینی اجتماعی – نویسنده :  بهروز رضایی  دونچالی – چاپ نخست 1397.
 • 43) حکمت وحکومت  (ده گفتار دراندیشه وجامعه شناسی سیاسی)- نویسنده : حبیب‌الله‌ عباس‌تبارفیروزجاه- چاپ نخست 1397.
 • 44) روزهای تنهایی من – نویسنده : امیر حسین صمدی   – چاپ نخست 1397.
 • 45) رباتیک به زبان ساده  –   فاطمه بهشتی ساروی  باهمکاری رمضان  خورشیدیان میانایی – چاپ نخست 1397.
 • 46) مقدمه­ای برIFSMها در ریاضیات فازی – نویسنده :  زهرا عبدی – چاپ نخست 1397.
 • 47) خاک­شناسی عمل­ گرایی(با رویکرد راهبردی به رازهای نهفته درخاک)   مـؤلف :  سیداکـبرساداتی با همکاری ناصر نظری  – چاپ نخست 1397.
 • 48) مازندران و فرهنگ شکوفایی(سه­ گفتار در باب شکوفایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی استان مارنذران)- نویسنده :حبیب‌الله‌ عباس‌تبارفیروزجاه- چاپ نخست 1398.
 • 49) مسئولیت پذیری و پاسخگوئی اجتماعی برای سلامت – گردآوری و تنظیم: دبیرخانه شورای ارتقای سلامت شرکت برق منطقه­ای مازندران و گلستان – ویرایشگر: سید جواد رضائی- شرکت تانش.
 • 50) فرآیندهای جاری مرکز روان پزشکی و سوختگی زارع – نویسنده گان:  سلیمان ایزدی ، عذرا احمدی سرخکلایی، فاطمه آذربویه دینکی
 • 51) خانم خرگوش کشاورز- نقاش و نویسنده : الهه علی نژاد
 • 52 – خانم سنجاب خیاط – نقاش و نویسنده : الهه علی نژاد
 • 53 – تفسیر خطبه غدیر – نویسنده :   محمد  رضایی کلانتری  
 • 54 –فرآیندهای جاری بیمارستان حاج عزیزی جویبار –گرد آوری و ویرایش :  سمانه سرپرست با همکاری اعضای کمیته علمی سیستم­ها و روش­های دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان حاج عزیزی جویبار
 • 55 – تندرستی پایدار با رویکرد دو و میدانی در گذر زمان و مکان : نویسنده : دکتر سید اکبر ساداتی با ویرایش دکتر علی فرامرزی
 • 56 -گفتارها و نکته­ های آگاهی­ آفرین اجتماعی(­گفتارهایی در باب شکوفایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی آموزشی و پژوهشی و ….)- نویسنده :حبیب‌الله عباس تبار فیروزجاه
 • 57 – ارکستراسیون نوا (آوایی برای مهلا) – نویسنده و تدوین : سید ابوالقاسم(میرکا) قاسمی
 • 58 – آزمایش های فرآورده های نفتی  (ASTM) – مترجم : مرتضی مستشرق – با ویرایشگر فنی: امین قربانی
 •  60 – درخت موسیقی – نویسنده: فروغ کاظمی سنگدهی – تصویر گر : اسماعیل انصاری
 • 60-  موسیقی مازندران و دسرکوتن- نویسنده : سید ابوالقاسم(میرکا) قاسمی
 • 70- خانم سنجاب خیاط – نویسنده و تصویرگر :الهه علی‌نژاد
 • 71- پدافند غیر عامل و مدیریت بحران: گردآوری و تدوین : محمود فردی اسرمی با همکاری کارگروه نشر ابداعات و اختراعات کارکنان شرکت تانش
 • 72- جملات آموزنده و فرهنگ دلنشین ایرانی . نویسنده و گردآورنده :  غلامرضا پورعلی رکنی
 • 73-  جرعه ای نوش از حیات طیبه. نویسنده و شاعر :  محمود عباسعلی ­پور عزیزی 
 • 74- زنبور عسل با رویکرد کاربردی و کارآفرینی(ویرایش دوم) : نویسنده و پژوهشگر: دکتر سید اکبر ساداتی 
 • 74-  شناسنامه شغلی مشاغل شرکتهای تعمیرات انتقال نیرو: نویسنده و پژوهشگر: محمود فرد اسرمی
 • 75- خاک شناسی عمل گرایی با رویکرد راهبردی به منابع خاک- ویرایش دوم ، چاپ دوم- پژوهشگران و نویسنده(گان): دکتر سید اکبر ساداتی – دکتر ناصر نظری
 • 76- مجموعه سخنرانی های ششمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر در عرصه تجلی دهکده جهانی معرفت از دیدگاه و منویات مرجعیت و فقاهت، زعامت و رهبری در زمان غیبت – اجلاس بین‌المللی دکترین جهانی دهه غدیرـ با همکاری عبدالله نظری.