آشنایی با اندازه کتاب ها

Standard Book Sizes

مدیریت در سایز(اندازه)، کتاب در فرایند چاپ: اندازه کتاب وزیری برای حروفچینی و بر روی کاعذ را در ایران نشان می دهد.   اندازه کتاب رقعی برای جلد را درایران نشان می دهد.   اندازه سایز کتاب ها در ایران را به نمایش در آورده است.   قطع کتابها و اندازه های مختلف آن در…

نمایش یک نتیجه