واحد مطالعات و تحقیقات

استراتژی مرکزانتشارات توسعه علوم :
این مرکزفرهنگی- تحقیقاتی درسال 1371به دلیل نیازجامعه فرهنگی درزمینه تولیدکتاب درهم راستایی با: مدیریت وحسابداری کارش رابا نشرکتابهای دانشگاهی آغاز وپس ازآن دامنه فعالیت خویش را درقلمرومنابع آموزشی ،کشاورزی بخصوص باغبانی وزراعت ارگانیک توسعه داده وموفقیت های زیادی درسطح کشور بدست آورده است.و… امیداست باهمکاری وهمیاری متخصصان درحوزه های مختلف علوم بتوانیم برای رفع نیازهای علمی قدم مثبتی برداشته وجایگاه ومعنویت کشوراسلامی را ارتقاء بخشیم.
استراتژی مهم پیش روی این مرکزعلمی – تحقیقاتی شامل:
1- ارزیابی ایده ها ونوشته های اندیشمندان ونخبگان علمی وتبدیل آنان به صورت کتاب .
2- ارزیابی منابع حاصل ازتحقیقات محققان واندیشمندان به صورت نمایه سازی درمرکزتوسعه علوم .
3- اطلاع رسانی ودردسترس قرار دادن منابع علمی این مرکزدراقصی نقاط ایران وجهان.
همچنین این مرکز فرهنگی تحقیقاتی ازتمام هنرمندان(محققان،نویسندگان،استادان …) درتولیدعلم به صورت کتاب ،کتاب دیجیتالی و… ،به جهت اهمیت موضوع دعوت به همکاری به عمل می آورد.
واحدمطالعات وتحقیقات توسعه علوم (copdsiran@gmail.com)

مشاهده همه 2 نتیجه

مشاهده همه 2 نتیجه